вподобане 0

кошик 0

Публічний договір продажу товару


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
1.1.1. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин "Підручники з іноземних мов" розміщений на веб-сайті: lbc.net.ua.
1.1.2. Товар - непродовольчі товари народного споживання (книжна продукція, аксесуари тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов".
1.1.3. Продавець - Інтернет-магазин "Підручники з іноземних мов" розміщений на веб-сайті: llbc.net.ua Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контакти» на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов".
1.1.4. Покупець - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором,за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
1.1.5. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.
1.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі,сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
3. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині Підручники з іноземних мов" наявний та запропонований до продажу Товар та:
- натискає кнопку «До кошику» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформити замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару),
- або натискає кнопку «в один клік», та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Купити в один клік», в якій, зокрема обов’язково вказує свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти та ім’я.
3.2. Після заповнення форми «Оформити замовлення», або «Купити в один клік» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Оформити замовлення», або «Купити», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.
3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення», або «Купити», на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов".
3.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов" на дату укладання Покупцем даного Договору.
3.5. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:
- місцезнаходження та режим роботи Продавця;
- основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;
- вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;
- спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
- порядок прийняття претензій;
- період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;
- порядок розірвання даного Договору;
- інші умови на яких Товар пропонується до продажу.
3.6. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купитиь» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.
3.7. Натискання Покупцем на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, даний Договір укладається у письмовій формі.
3.9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.
3.10. Замовлення на Товар, заповнене та направлене Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, оформляється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) у двох автентичних примірниках. Перший примірник оформленого бланку Замовлення на Товар передається Продавцем Покупцю або Отримувачу Товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (передання), другий -підписується Покупцем або Отримувачем Товару та залишається у Продавця.
3.11. Протягом строку, встановленогоп.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується:
- присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;
- направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).
3.12. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні на Товар адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару.
3.13. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.
4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ
4.1. Покупець має право:
4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;
4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
4.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;
4.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця -або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов";
4.1.5. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
4.1.6. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
4.1.7. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;
4.1.8. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.2. Покупець зобов’язується:
4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
4.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов", способами та порядком її оплати;
4.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару у розділі «Оплата і доставка» на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов".
4.2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;
4.2.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;
4.2.6. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;
4.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.3. Продавець має право:
4.3.1. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов";
4.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;
4.3.3. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.3.4. фотографії товару можуть не повність відповідати його виду в натурі.
4.4. Продавець зобов’язується:
4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов";
4.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації у розділі «Оплата и доставка» на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов";
4.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;
4.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені в п.6.11. даного Договору;
4.4.6. дотримуватись повного та безумовного виконання Гарантійних зобов’язань;
4.4.7. у разі розірвання даного Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;
4.4.8. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов", наводиться на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов" (невід’ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов", включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.
5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов" (далі - Розпродаж).
5.4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов" обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору):
- зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів щодо кожного окремо;
- умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.
5.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов" на момент укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця).
5.6. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.
5.7. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, він сплачує вартість його доставки до місця вказаному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. Та сплачує витрати на доставку згідно з тарифами Нової Пошти.
5.8. Шляхом заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі «Оплата і доставка» на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов" (невід’ємна частина даного Договору) способів оплати вартості замовленого ним Товару., або передає ці дані при оформленні товару через форму «Быстрая покупка» співробітнику Продавця в телефонному режимі.
5.9. Оплата вартості замовленого Товару, вартість якого перевищує 49 999,99грн, здійснюється Покупцем лише шляхом безготівкового розрахунку.
5.10. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.
5.11. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.
6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ)ТОВАРУ
6.1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений Товар за адресою Продавця, зазначеній у Розділі «Контакти» на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов".
6.2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити (передати) замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
6.3. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
6.4. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.
6.5. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
6.6. Інформація щодо можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься у розділі «Оплата и доставка» на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов".
6.7. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами або за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.
6.8. Перелік залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки (невід’ємна частина даного Договору) міститься на сторінці «Оплата і доставка» на веб-сайті lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов".
6.9. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за даним Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua).
6.10. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.
6.11. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:
- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один примірник бланку Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору;
- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
6.12. Вручення (передання)замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:
- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;
- пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;
- підписання Покупцем або Отримувачем Товару другого примірника оформленого Продавцем Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору.
6.13. Під час вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучені Продавцем на партнерських засадах кур’єри та служб доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар, направленому Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору.
6.14. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:
- або відмовитись від даного Договору;
- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов".
6.15. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує:
- другий примірник бланка накладной на Товар та передає його Продавцю,
- або документ встановленої форми залученої Продавцем на партнерських засадах служби доставки.
6.16. Підпис Покупця або Отримувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів:
- отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;
- відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;
- відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.
6.17. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.
6.18. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.
6.19. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання другого примірника оформленого бланка Замовлення на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).
7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ПРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕРЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ
7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.
7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.
7.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями.
7.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.
7.5. При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.
7.6. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.
7.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:
- пропорційного зменшення ціни Товару;
- безоплатного усунення недоліків Товару;
- відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
7.8. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.
8. ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ
8.1. Покупець має право протягом строку, встановленного чинним законодавством України, обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
8.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.
8.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстав, зазначених у п.8.1. даного Договору, затверджується Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п).
8.4. Вимоги Покупця про обмін Товару належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.8.4. даного Договору заяви.
8.5. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
8.6. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов", Покупець має право:
- або обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов" із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;
- або розірвати даний Договір в порядку, встановленому Розділом 9 даного Договору.
-або здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в Інтернет-магазині "Підручники з іноземних мов". При цьому Продавець зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.
8.7. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару з істотним недоліками у зв’язку із обміном або заміною такого Товару здійснюється в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.
9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Покупець має право розірвати даний Договір у випадках і в строки, встановлені чинним законодавством України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому п.9.2. даного Договору.
9.2. Повідомленням про розірвання даного Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому п.11.1. даного Договору.
9.3. Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.
9.4. Для здійснення свого права на розірвання даного Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
9.5. Розірвання Покупцем даного Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.
10. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
10.1. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, у випадку обміну Покупцем Товару належної якості чи обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Покупець негайно повідомляє Продавця про місце (адресу), де Товар може бути повернений, але виключно в межах населеного пункту, в який здійснювалась доставка зазначеного Товару за замовленням Покупця.
10.2. У разі, якщо доставка Товару Покупцю здійснювалась засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта», Покупець повертає Товар Продавцю у такий самий спосіб.
10.3. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, у випадку обміну Товару належної якості чи обміну (заміни) Товару із істотними недоліками Покупець також може повернути Товар Продавцеві на його адресу, зазначену у розділі «Возвраты» на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов".
10.4. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.
10.5. Повернений Товар повинен відповідати наступним вимогам: він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.
11. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЯ
11.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця/його належним чином уповноваженого представника, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену у розділі «Возвраты» на веб-сайті: lbc.net.ua Інтернет-магазину "Підручники з іноземних мов".
11.2. До зазначеної в п.11.1. заяви Покупцем обов’язково додається:
- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
11.3. Повернення Покупцю/його належним чином уповноваженому представнику сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем одним із наступних способів, в залежності від способу доставки та вручення такого Товару, а також способу оплати за Товар:
11.3.1. За умови готівкової оплати Товару, якщо доставка та вручення Товару здійснювалась Продавцем власними силами:
- перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.11.1. даного Договору.
11.3.2. За умови готівкової оплати Товару, якщо доставка та вручення товару здійснювалась за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки:
- перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.11.1. даного Договору;
або перерахування Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки з урахуванням того що комісійні витрати несе Покупець.
11.3.3. За умови безготівкової оплати шляхом користування сервісу «Оплата картой на сайте»:
- перерахування відповідної суми грошових коштів на той самий рахунок Покупця, з якого була здійснена оплата за Товар.
11.3.4. За умови безготівкової оплати за допомогою мобільного POS терміналу:
- перерахування відповідної суми грошових коштів на той самий рахунок Покупця, з якого була здійснена оплата за Товар.
11.3.5. За умови безготівкової оплати Товару шляхом банківського переказу Покупцем відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на поточний рахунок Продавця:
- шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на банківський рахунок Покупця, або на банківський рахунок належним чином уповноваженого представника Покупця (за умови надання Покупцем своєму представнику таких повноважень).
11.4. У випадку, якщо у зазначений в п.11.1. даного Договору заяві Покупець не обрав жодний із визначених в п.11.3. способів повернення йому сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, або не вказав відкритий в установі банку рахунок для здійснення зазначених розрахунків із ним, вважається що Продавець вибірає засіб повернення коштів .
11.5. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.
11.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару Продавцем на підставі ст. 9, ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюється не пізніше 7 (Семи) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.11.1. даного Договору заяви.
11.7. При розірванні даного Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару належної якості,обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.
11.8. При обміні Покупцем Товару належної якості та обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками на інший Товар Продавець здійснює розрахунки із ним в порядку, передбаченому Розділом 11 даного Договору.
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
12.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
12.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.
12.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти,рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.
12.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 5 (П’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.
12.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення перемовин.
12.7. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення перемовин, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Даний Договір є публічним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин "Підручники з іноземних мов".
13.2. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного До&l